Chrome Canary的标签群组功能上手

继标签群组flag和在右键菜单中选择“添加至新群组”(Add to new group)选项之外,最新的Chrome Canary通道版本新增了全新的“添加至现有群组”(add to existing group)的标签页右键选项。这两个选项会同时出现在右键菜单中,用户可以添加多个标签页至现有或者新建的群组中,浏览器会以Group 0,Group 1的顺序命名。

Chrome Canary的标签群组功能上手
Canary的标签群组功能上手

想要启用这项功能,用户首先要下载最新的Chrome Canary版本。操作步骤如下

  1. 在chrome://flags页面中启用标签页群组功能
  2. 访问不同的网站打开几个标签页
  3. 右键点击某个标签页,然后选择“添加至新群组”,就会创建Group 0分组
  4. 右键其他某个标签页,然后选择“添加至现有群组> Group 0”,或者选择创建新群组,将会创建Group 1。

这项功能对于标签页分组来说是非常实用的,例如可以将社交媒体页面分组到一起,将课题研究等内容分组到一起。然后可以同时关闭该群组中的所有标签页。

最新Chrome Canary直接下载地址:

x64版本

最新版本:73.0.3677.0

文件大小:52.77 MB

更新时间:17小时前

SHA1:625C583406E56F4F183765D105568DD2462B323C

SHA256:48A9113CDB59402E5DEBE99BBCF1AF21B8A2FF4B963C4CB276124CA8173781D5

http://dl..com/release2/chrome/Ej2qroR7rkI_73.0.3677.0/73.0.3677.0_chrome_installer.exe

https://dl.google.com/release2/chrome/Ej2qroR7rkI_73.0.3677.0/73.0.3677.0_chrome_installer.exe

http://www.google.com/dl/release2/chrome/Ej2qroR7rkI_73.0.3677.0/73.0.3677.0_chrome_installer.exe

https://www.google.com/dl/release2/chrome/Ej2qroR7rkI_73.0.3677.0/73.0.3677.0_chrome_installer.exe

Windows版本

最新版本:73.0.3677.0

文件大小:51.74 MB

更新时间:17小时前

SHA1:CB8C51AB3B5E03405E6F6FAD8465F0FF2A4E695B

SHA256:365B1C349E6C8FF32DB8B89B3B9B6496D522F0668D57DBABBC9B94796B95DB

http://dl.google.com/release2/chrome/WilWfVCMD3E_73.0.3677.0/73.0.3677.0_chrome_installer.exe

https://dl.google.com/release2/chrome/WilWfVCMD3E_73.0.3677.0/73.0.3677.0_chrome_installer.exe

http://www.google.com/dl/release2/chrome/WilWfVCMD3E_73.0.3677.0/73.0.3677.0_chrome_installer.exe

https://www.google.com/dl/release2/chrome/WilWfVCMD3E_73.0.3677.0/73.0.3677.0_chrome_installer.exe

标签:, , , , ,

?