Google Chrome即将上线群组标签功能

近期上线的Canary通道版Chrome浏览器中,谷歌已经引入了名为“群组标签”(Group Tabs)的新选项,有望在近期登陆正式版中。顾名思义,该功能允许用户对类似的选项卡进行分组,为那些经常打开多个标签页的用户提供更好的标签管理功能。

Google Chrome即将上线群组标签功能
Chrome即将上线群组标签功能

目前该功能的相关选项已经出现在设置中,但实际功能并未上线。关于群组标签的代码Commit上写道:“实现标签页右键菜单选项--添加标签页至新群组功能。go/-tab-groups-design”。这个设计原型允许用户通过标签页右键菜单创建和操作多个标签群组,并能够在书签栏上显示从属关系。未来该功能还将继续改进,包括预设和同步标签组,通过拖拽选项卡至群组中等等。

如果你对群组标签功能非常感兴趣,可以下载最新的Chrome Canary通道版本。链接如下;

Windows x64版本

最新版本:73.0.3667.0

文件大小:52.62 MB

更新时间:14小时前

SHA1:891ACBB354AC924DAF3F4989B91863FED2968FCA

SHA256:60DF8E202846E7CD90F48BC4AA15681F66DB97F98FB7EBE64E38AB4CC42226D5

http://dl.google.com/release2/chrome/BN7AXi-KugU_73.0.3667.0/73.0.3667.0_chrome_installer.exe

https://dl.google.com/release2/chrome/BN7AXi-KugU_73.0.3667.0/73.0.3667.0_chrome_installer.exe

http://www.google.com/dl/release2/chrome/BN7AXi-KugU_73.0.3667.0/73.0.3667.0_chrome_installer.exe

https://www.google.com/dl/release2/chrome/BN7AXi-KugU_73.0.3667.0/73.0.3667.0_chrome_installer.exe

Windows 版本

最新版本:73.0.3667.0

文件大小:51.57 MB

更新时间:13小时前

SHA1:DFF76EB0FB81B843EA61CC6D86C0849FAFBB153D

SHA256:314964862A268D9D22533AC7017111AEF21FA0227CE06407C66A7B2093819EF6

http://dl.google.com/release2/chrome/HTz252_WNJc_73.0.3667.0/73.0.3667.0_chrome_installer.exe

https://dl.google.com/release2/chrome/HTz252_WNJc_73.0.3667.0/73.0.3667.0_chrome_installer.exe

http://www.google.com/dl/release2/chrome/HTz252_WNJc_73.0.3667.0/73.0.3667.0_chrome_installer.exe

https://www.google.com/dl/release2/chrome/HTz252_WNJc_73.0.3667.0/73.0.3667.0_chrome_installer.exe

标签:, , ,